Inspecteur Militaire Luchtvaart
Inspector Military Aviation

Notes
1. Organization: Klingens, Krijgsvolk, p.37.
2. Schoenmaker, Postma, KLu vliegtuigen, p.76-77.
3. De strijd om Rotterdam, p.236.
5. Aircraft strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.475.
6. Aircraft strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.504.
7. Aircraft strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.520.
8. De strijd om Rotterdam, p.236.
9. De strijd om Rotterdam, p.236.
10. De strijd om Rotterdam, p.236.
11. De strijd om Rotterdam, p.236.
12. De strijd om Rotterdam, p.236.
13. De strijd om Rotterdam, p.236.
14. De strijd om Rotterdam, p.236.
16. Klingens, Krijgsvolk, p.37.
17. Klingens, Krijgsvolk, p.37.